Duyurular

 

 
Kosova Eğitim Sistemi

Kosova Eğitim Sistemi

Kosova Eğitim Sistemi

 

1999 NATO müdahalesinden sonra, durumu BM adına alan UNMIK’in 10 Aral_k 2003’de Kosova’n_n gelece_inde önemli rol oynayan Kosova Standartların yayınladığını belirtir. Bu standartlar ‘Etnik köken, ırk veya din esas alınmadan herkesin korkusuzca, kin veya tehlike olmaksızın serbestçe yayabileceği çalışabileceği ve seyahat Edebileceği ve herkes için hoş görünün, adaletin ve barışın olacağı bir Kosova için bağımsızlık ile yayınlanmıştır.

 

Kosova’da eğitimin genel amaçları okul öncesi eğitimin amaçları ilkokul eğitiminin amaçları alt ortaokuldaki eğitimin temel amaçları üst orta eğitimin amaçları Yeni Kosova Müfredat Çerçevesinden (EBTB, 2001) alınan bilgiler doğrultusunda açıklanmıştır.

 

Kosova’da eğitimin genel amaç ve hedeflerinin formülasyonu, demokratik kalkınma, yeni ekonomik fırsatlar ve dünyaya açılma şeklinde belirlenmiştir. Kosova’da eğitimin temel amaçlardan biri, genç insanların kamusal olaylara ehliyetli bir biçimde kat elması çoğulcu ve demokratik bir toplumda aktif ve sorumlu yurttaşlar olmalarıdır. Öğrencilerin, ülkeler arası karşılıklı bağımlı bir dünyada, öğrenen bir toplumun ve yaşam boyu süren öğrenme bakış açılarının meydan okumalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak, güncel ve değerli bilgiler ve araçsal becerilerle donatılmalarında amaçlarına sahiptir.

 

Ayrıca kişisel kimliğin zenginleştirilmesine ve öğrencilere bu kimliğin yalnızca insanları farklı şey olmadığını aynı zamanda onlar tüm dünyanın bir parçası yapan şey olduğunu anlamalarını konusunda yardımcı olmakla amaçlanmıştır. Bunların dışında, öğrencilerin kendi aile ve topluluğunu bilip takdir etme ve aynı zamanda diğer topluluk, ülke ve insanların tarih ve kültürlerine karşı açık olma konusunda teşvik edilmeleri de amaçlar arasında yer almaktadır.

 

Öğrencilere, kendi topluluklarının geleneklerini yeşertme ve kendi kültürel miraslarına katkında bulunma, diğer kültür ve geleneklere ve insani duygulara saygı duyma konusunda yardımcı olma da genel amaçlar içerisindedir. Ek olarak da eğitimin, genç insanları tüm potansiyelleriyle Kosova toplumunun yeniden inşası ve refahına katkıda bulunma ve kişisel başarı içeren bir yaşam sürdüren bireyler olarak özerklik geliştirme konusunda yönlendirmesi gerektiği açık bir şekilde ifadelendirilmiştir.

 

Son olarak ise, öğrencilerin farklı ortam ve yeni başlamalarda kendi bilgi ve becerilerini yaratıcı bir şekilde kullanmaları; yaratıcı bir şekilde problem çözme süreçlerine bireysel ya da toplu olarak katılıp bağımsız ve eleştirel dönüşüm için motivasyon ve beceri yeşertmek üzere bitilmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Belirlenmiş olan bu genel amaçlardan hareketle, Kosova’da gerçek anlamda demokratik bir sürecin başladığı Kosova toplumunun artık bilim, teknoloji ve kültürdeki en yeni gelişmelerle bağlantı kurduğu, merakları yeşertme konusunda ve aynı zamanda düşünce, olgu, kişi, kültür, vb. açısından farklılıklarına yönelik öğrencilere pozitif tutum sergileme hakkında yardımcı olunduğu söylenebilir.

 

Kosova’da okulöncesi eğitimin amaçları içerisinde ise, çocukların bireysel gelişimlerini sağlamak için dikkatli ve sürekli desteklenmeleri gerektiği, bireysel özgürlüğün bireysel ve kolektif kurallar ve disiplin ile dengelenerek sosyalleşmelerini sağlamak olduğu ve kendilerini ifade edebilmeleri yer almaktadır. Çocukların merak ve yaratıcılıklarını eğlenceli bir şekilde geliştirerek onların gerçek hayattaki durumları anlayabilmeleri de amaçlanmıştır.

 

İlkokul eğitiminin amaçları içerisinde; öğrencilere temel berecileri kazandırmak (temel okuma ve yazma, sayı becerileri), ifade becerilerini geliştirmek, kişiliklerinin gelişmelerini sağlamak yer almaktadır. Alt ortaöğretimin amaçları olarak, çocukların sosyal yaşama hazırlanmalarını kolaylaştırmak, meslek seçimine yönlendirmekle birlikte onların duygusal, zihinsel kapasitelerinin ve yaratıcılıklarının gelişmesi, toplumsal, kültürel ve zihinsel becerilerin kazandırılması bulunmaktadır.

 

Üst ortaöğretimde ise amaç, öğrencilerin yetişkin hayata katılmalarını kolaylaştırarak meslek hayatına hazırlanmalarını güvence altına almak yer almaktadır. Ayrıca toplumunun içindeki mevcut ideolojik ve toplumsal değerler ve bu değerlerin farklılıklarını  kavrayarak öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak da amaçlanmıştır..

 

Suroy Recepoşlu (2005) ise belirtilmiş olan bu amaçlara ek olarak, 31 Ekim 2002 tarihinde yürürlüğe giren ilk ve Ortaokul Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Buna göre bu kanunda hiçbir çocuğuna eğitim görme hakkının elinden alınamayacağı Bakanlıkça belirlenmiş olanaklar sağlanmıştır. Her çocuğun ilk ve ortaokulda kendi dilinde eğitim görme hakkının olduğunu belirtilmiştir.

 

Ayrıca Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı belediyelerin iştirakiyle uygun olan ders kitaplarını, okuma yazma gereçlerini ve 1-9. sınıflar için kurulmuş olan öteki ders kitaplarının temini için sorumlu olduğunu da ifade etmiştir. Sonuç olarak, belirlenmiş olan bu amaçlardan hareketle, öğrencilerin farklı toplumsal değerler çerçevesinde ve bunları tanıyarak gelişmeleri gerektiği, böylelikle eğitimde farklı değerleri tanıma, benimseme ve saygı duymanın ön plana çoktan görülmektedir. Kısacası, öğrencilerin eğitim yoluyla yaşadıkları topluma layık bireyler olarak yetiştirildikleri söylenebilir.

 

 

 


     Hit : 3547


Kosova Eğitim Danışmanlığı - Kosova Üniversiteleri
İSTANBUL CAD. NO:21 KAT:2 DAİRE 2 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: 0 212 570 00 34 ( Pbx ) GSM : 0546 570 0034
E-Mail : info@kosovaegitim.org - Web www.kosovaegitim.org
Makedonya Üniversiteleri Malta Dil Okulları